تماس با ما

 دفتر تهران : خیابان پاسداران -نگارستان هفتم -شماره 25     تلفکس : 22841460-22841596

کارخانه : کرمانشاه -کیلومتر 35 جاده کرمانشاه هرسین     تلفن :63-5852558-0834   فکس:55 5852558-0834