تامین کنندگان

فرم تامین کنندگان متقاضی همکاری با شرکت جهان فولاد غرب

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت جهان فولاد غرب بسیار خرسندیم. هدف از تهیه این فرم ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنندگان جهت همکاری با این مجتمع می باشد.
این پرسشنامه کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد.
کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به صورت امانت نزد شرکت جهان فولاد غرب نگهداری می گردد.

اطلاعات اصلی

حداکثر اندازه فایل: 32 MB.
حداکثر اندازه فایل: 32 MB.

اطلاعات تماس

نوع مالکیت:
نحوه تامین:

اطلاعات پستی: