حضور جهان فولاد غرب و سیما فولاد جهان در نمایشگاه ساختمان اربیل

حضور شرکت های جهان فولاد غرب و سيما فولاد جهان در نمايشگاه صنعت ساختمان اربيل عراق ، ٢لغایت٥ ارديبهشت

حضور جهان فولاد غرب و سیما فولاد جهان در نمایشگاه ساختمان اربیل
حضور جهان فولاد غرب و سیما فولاد جهان در نمایشگاه ساختمان اربیل
حضور جهان فولاد غرب و سیما فولاد جهان در نمایشگاه ساختمان اربیل