جهان فولاد غرب صادرکننده نمونه استانی

افتخاری دیگر برای گروه صنعتی -بازرگانی شُکری
انتخاب شرکت جهان فولاد غرب برای چندمین سال متوالی بعنوان صادر کننده نمونه استانی

جهان فولاد غرب صادرکننده نمونه استانی