جهانبخش شکری: به نقش حمایتی انجمنها از صنعت و دولت توجه شود

 

تولید فولاد ایران از ۲.۴ میلیون تن عبور کرد/ صادرات به 7.1 میلیون تن رسید!

 به نقش حمایتی انجمنها از صنعت و دولت توجه شود. 

تولید فولاد ایران از ۲.۴ میلیون تن عبور کرد/ صادرات به 7.1 میلیون تن رسید!

جهانبخش شکری رئیس هیئت مدیره جهان فولاد غرب با نگاهی به ساختارها و سیاست گذاریهای کلان کشورهای توسعه یافته متوجه میشویم که انجمنها و تشکلهای غیر دولتی برای دستیابی به اهداف ساختاری در صنایع مختلف تشکیل میشوند و واحدهای مختلف تولیدی و صنفی ضمن اینکه دارای رویکردهای رقابتی و منافع درون سازمانی میباشند ولیکن در راستای دستیابی به منافع مشترک و ملی و رفع مشکلات صنفی، زیر چتر همین تشکلها به یاری دولت میآیند تا در یک تعامل حمایتی متقابل با دولت، شکوفایی صنعتی را عملیاتی کنند. واحدهای تولیدی در همه کشورها نیازمند یک تشکل قدرتمند و دارای برنامه و تعامل میباشند که بتواند نسبت به برنامه ریزی و ارائه راهکارها و طرحهای کارشناسی و موثر برای توسعه بهره وری و بهبود صنعت کشور گام بر دارد و در تدوین برنامه های دولت و همچنین دستیابی اعضا به بازارهای فرامرزی و رفع موانع تولید موثر واقع گردد. در کشور ما نیز تولیدکنندگان فوالد کشور همین انتظارها را از انجمن تولیدکنندگان فوالد دارند تا نسبت به پیگیری مسائل و رفع موانع پیش روی اعضا از طریق ارتباط موثر با مراجع ذی صالح اقدام نماید تا اعضا بتوانند با آرامش خاطر بیشتر به امر تولید و تجارت گام بردارند. اما در این بین باید بدانیم دولت به عنوان یک برنامه ریز کالن کشور، به منظور برنامه ریزی صحیح، دقیق و به موقع، نیازمند اطالعات و شناخت کامل از فعالیتهای واحدهای تولیدی و تجاری میباشد که این اطالعات به خوبی نزد انجمنها میباشد لذا یکی از بازوهای پرتوان دولت، تشکلهای صنفی میباشند که ضمن شناخت موانع و محدودیتها توان ارائه راهکارها را دارند. به همین دلیل هم همان گونه که مطرح گردید انجمنها در کشورهای توسعه یافته بازوی حمایتی دولتها هستند ولیکن در کشور ما به دلیل سابقه ساختاری و تفکری، عمدتا تصمیم گیری از باال به پایین صورت میپذیرد و پس از برخورد با مشکالت، انجمنها وارد کارزار شده و پیگیری و تالش مینمایند تا نسبت به رفع محدودیتهای پیش بینی نشده اقدام نمایند! این رویکرد غیر موثر دولت باعث شده که نقش تشکلها از یک بازوی حمایتی صنعت و دولت تنزل پیدا کرده و الزم است با توجه ویژه به نقش تشکلها، زمینه بهبود وضعیت صنعت و واحدهای تولیدی فراهم گردد

 

 کل خبر را از اینجا بخوانید:

 p01.pdf [774 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 33)