مهندس جهانبخش شکری، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

برای تحول در صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه تلاش میکنیم


مهندس جهانبخش شکری، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه