صنعت فولاد در دوره پسا تحریم از دیدگاه جهاندار شکری

مدیرعامل شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون در مصاحبه با ماهنامه ابراز
صنعت فولاد در دوره پسا تحریم از دیدگاه جهاندار شکری