خط مشیIMS مجتمع صنعتی جهان فولاد غرب

شرکت مجتمع جهان فولاد غرب با دامنه کاری تولید مقاطع فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و...) با بهرهگیری از دانش فنی روز در زمینه صنعت فولاد و خدمت به جامعه فعالیت مینماید ما مدیران و کارکنان شرکت، خود را نسبت به کسب رضایت مشتریان، حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست متعهد دانسته و از طریق استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ((IMS در این راستا گام برمیداریم.

ما به منظور نیل به اهداف:

·         اصل حاکم بر تمامی فرآیندهای شرکت را تمرکز بر نیازمندیهای مشتریان و حصول رضایتمندی آنها میدانیم.

·         توسعه منابع انسانی را با آموزش مستمر،اشاعه فرهنگ کار گروهی و افزایش انگیزش و رضایت کارکنان عجین میدانیم.

·         توجه به انطباق فعالیت­ها با کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی کار کنان و همچنین شناسایی و کنترل جنبههای زیست محیطی و ایمنی این فعالیتها را ضروری میدانیم.

·         پیشگیری از تخریب محیط زیست و تلاش در جهت حفظ و بهسازی آن را وظیفه خود میدانیم.

·         با به کارگیری استاندارهای ملی و بینالمللی،ارتقاء مستمر سطح کیفیت محصولات و خدمات را برنامه همیشگی خود میدانیم.

·         تأمینکنندگان راشریک خود دانسته و موفقیت ایشان میینیم.

·         بخبئد مستمر را سرلوحه تمامی فعالیتهای خود قرار دادهایم.

 

این خط مشی در کل شرکت نشر و درک گردیده و کلیه کارکنان شرکت ملزم و متعهد میباشند تا با ایجاد زمینههای اجرا و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در جهت دستیابی به اهداف فوقالذکر از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.