دستاوردها و افتخارات

1- واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1388

2- کارآفرین نمونه جوان استان سال 1388

3- عنوان کارآفرین برتر ملی در سال 1389

4- کارفرمای حامی کارگر در سال 1390

5- واحد تولید نمونه سال 1390

6- مدیر نمونه جوان کشور سال 1391

7- گروه کار برتر کشور در سال 1391

8- صادرکننده نمونه در سال 1391

9- کسب عنوان کارآفرین برتر و کارآمد در سال 1392

10- صادرکننده نمونه در سال­های 1392

11- گواهینامه رعایت حقوق مصرف­کننده در سال 1392

12- واحد نمونه استان در سال 1393

13- صادرکننده نمونه استان در سال 1393

14- واحد نمونه صنعتی در زمینه رعایت حقوق مصرف­کننده در سال 1393

15- دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف­کنندگان استان 1393